CÂU HỎI  HỌC Ở NHÀ MÔN SINH HỌC 6

GV: Nguyễn Thị Bình

Bài 35: Điều kiện nảy mầm của hạt( Sách Giáo khoa trang 113)

1.Tìm hiểu thí nghiệm 1 và 2 rút ra những điều kiện nào cần cho hạt nảy mầm?

2.Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được con người vận dụng như thế nào trong sản xuất?

Bài 36:Tổng kết về cây có hoa ( Trang 116)

1.Cây có hoa có những loại cơ quan nao?Chúng có chức năng gì?

2.Làm phần trò chơi giải ô chữ trang 118.

3. Cây sống trong môi trường nước thường có những đặc điểm hình thái như thế nào?

4. Cây sống trên cạn có đặc điểm gì?

5. Cây sống  ở môi trường đặc biệt thường có những đặc điểm gì?

Bài 37:Tảo( Trang 123)

1.Trình bày đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ?

2. vai trò của tảo?

Bài 38:Rêu- Cây rêu(trang 126)

1.Trình bày đặc điểm cấu tạo của rêu?

2. Trình bày vòng đời phát triển của rêu?

3. Vai trò của rêu?

Bài 39:Quyết- Cây dương xỉ(trang 129)

1.Đặc điểm cấu tạo của cây dương xỉ

2.Than đá được hình thành như thế nào?

Bài 40: Hạt trần- cây thông(Trang 132)

1.Đặc điểm cơ quan sinh dưỡng của cây thông?

2. Trình bày cấu tạo cơ quan sinh sản của cây thông?

3. Giá trị của cây hạt trần?