TIN HỌC 6

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

1. LÝ THUYẾT:

STT

Tên bài học

Nội dung

1

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Câu 1: Nêu cách khởi động Word.

Câu 2: Nêu các thành phần chính trên cửa sổ Word.

Câu 3: Nêu các bước tạo văn bản mới

Câu 4: Nêu các bước mở văn bản đã có

Câu 5: Nêu các bước lưu văn bản.

 

2

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản.

 

Câu 1: Đọc và ghi nhớ Quy tắc gõ văn bản trong Word.

Câu 2: Nêu cách gõ văn bản chữ Việt. (Font và bảng mã)

Làm bài tập SGK trang 108

Làm bài Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em SGK trang 109, 110 (thực hành nếu có điều kiện)

3

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Câu 1: Nêu các chức năng của các phím xóa

Câu 2: Nêu cách chèn thêm nội dung văn bản.

Câu 3: Nêu cách chọn phần văn bản.

Câu 4: Nêu cách sao chép phần văn bản.

Câu 5: Nêu cách di chuyển phần văn bản.

Câu 6: Làm thế nào để khôi phục trạng thái của văn bản trước đó khi em lỡ tay xóa mất nội dung một phần văn bản?

Câu 7: Để tìm kiếm hoặc thay thế một phần nội dung văn bản ta sử dụng lệnh gì?

Làm bài tập SGK trang 115,116

Làm bài Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản SGK trang 117, 118 (thực hành nếu có điều kiện)

4

Bài 16: Định dạng văn bản

Câu 1: Định dạng văn bản là gì? Có mấy loại định dạng văn bản?

Câu 2: Định dạng kí tự là gì?

Câu 3: Nêu các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ

Làm bài tập SGK trang 121,122

5

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

 

Câu 1: Định dạng đoạn văn bản là gì?

Câu 2: Nêu các lệnh định dạng đoạn văn bản

Câu 3: Khi nào cần sử dụng hộp thoại Paragraph?

Câu 4: Để định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph ta làm như thế nào?

Làm bài tập SGK trang 126

Làm bài Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản SGK trang 127, 128 (thực hành nếu có điều kiện)

6

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Câu 1: Trình bày trang văn bản là gì?

Câu 2: Các lựa chọn khi trình bày trang văn bản là gì?

Câu 3: Nêu cách chọn hướng trang và chọn kiểu lề trang

Câu 4: Nêu cách xem trước khi in và in văn bản

Làm bài tập SGK trang 131, 132

7

Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa

Câu 1: Nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản.

Câu 2: Nêu cách thay đổi kích thước hình ảnh trong văn bản.

Câu 3: Nêu cách thay đổi cách bố trí hình ảnh trên trang văn bản.

Làm bài tập SGK trang 137

Làm bài Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường SGK trang 138 (thực hành nếu có điều kiện)

8

Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng

Câu 1: Nêu các bước tạo bảng.

Câu 2: Để chỉnh sửa độ rộng cột và độ cao của hàng ta làm như thế nào?

Câu 3: Nêu các bước chèn thêm hàng hoặc cột

Câu 4: Nêu các bước xóa hàng hoặc cột

Làm bài tập SGK trang 142, 143.

Làm bài Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em SGK trang 144 (thực hành nếu có điều kiện)

Làm bài Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền SGK trang 145 (thực hành nếu có điều kiện)

- Đọc thêm phần Tìm hiểu mở rộng sau mỗi bài trong SGK.

- Để xem các thao tác thực hành được tốt hơn các em truy cập vào Youtube và tìm kiếm kênh HTCOM Channel để xem các bài giảng tin học 6.