NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7

(Dựa vào SGK, tài liệu tham khảo làm- soạn các nội dung sau theo yêu cầu sau:)

1. Xem bảng phân loại khai thác rừng (trang 71/sgk), em hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các loại khai thác rừng.

2. Khai thác gỗ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phải tuân theo điều kiện gì?

3. Nước ta dùng các biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng?

4. Những đối tượng và những biện pháp nào được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng nước ta?

5. Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?

6. Tìm hiểu các ví dụ trang 83/sgk, rồi hoàn thành khái niệm giống vật nuôi. Hãy cho biết giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

7. Hãy hoàn thành bảng bài tập trang 87sgk để phân biệt những biến đổi nào ở vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục. Cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

8. Thế nào là chọn giống vật nuôi? Hãy cho biết phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang được dùng ở nước ta.

9. Chọn phối là gì? Em hãy lấy ví dụ về chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống.