LỊCH SỬ 7

 (Dựa vào kiến thức đã học, các kênh tài liệu tham khảo, các bài mới trong SGK làm- soạn các nội dung sau theo yêu cấu sau:

 

TRẮC NGHIỆM

Lý do cơ bản khiến các hào kiệt khắp nơi tìm đến Lê Lợi để dựng cờ khởi nghĩa là  vì:

 1. Ông là người giỏi võ, có sức khỏe hơn người.
 2. Ông là người rất giàu có và có thế lực lớn.
 3. Ông là người có uy tín, tinh thần yêu nước, dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ.
 4. Ông là nhà chính trị đa tài.

Người dâng kế sách đánh quân Ngô ở TK XV là:

 A. Lê Lai.                   B. Nguyễn Trãi.          C. Trần Quý Cáp.                   D. Trần Quý Khoáng.

Năm 1416 diễn ra sự kiện lịch sử:

A. Hội thế Lũng Nhai.                                      B. Hội thề Đông Quan.

C. Lê Lợi cho Nguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa.  D. Lê Lợi cho Lê Lai tham gia khởi nghĩa.

Năm 1418, người cải trang Lê Lợi là:

A. Trần Ngỗi.              B. Nguyễn Trãi.          C. Nguyễn Chích.                   D. Lê Lai.

Vua nắm  tiếp năm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự, đó là đặc điểm của tổ chức chính quyền

A. thời Tiền Lê                                                         C. thời Lê Sơ

B. thời Lý-Trần                                                         D.thời Đinh- Tiền Lê

Bộ luật được ban hành thởi nhà Lê sơ có tên gọi là gì?

 1. Luật Hình Thư.                                                     C. Luật Hồng Đức.
 2. Luật hình sự.                                                         D. Quốc triều hình luật.

Thời Lê sơ, nhà nước ban hành chính sách gì để khuyến khích phát triền nông nghiệp?

 1. Lộc điền.                                                         C. Điền trang.
 2. Quân điền.                                                       D. Thái ấp.

Dưới thời Lê sơ, nơi nào tập trung nhiều ngành nghề nhất?

 1. Thăng Long.                                                    C. Vân Đồn.
 2. Vạn Kiếp.                                                        D. Vạn Ninh.

Thời Lê sơ, hệ tư tưởng nào chiếm vị trí độc tôn?

 1. Phật giáo.                                                        C. Đạo giáo.
 2. Thiên Chúa giáo.                                             D. Nho giáo.

Luật Hồng Đức ra đời trong triều đại nào?

A. Nhà Lý-Trần                                                       C. Nhà Tiền Lê.

B. Nhà Hồ.                                                              D.Nhà Lê sơ

Dưới thời Lê sơ, các bia đá dựng ở Văn Miếu để làm gì?

 1. Khắc tên những người đỗ tiến sĩ.                    C. Khắc tên những anh hùng có công.
 2. Khắc tên những vị vua thời Lê sơ.                  D. Khắc tên những vị vua thời nhà tiền Lê.

Ai là người căn dặn các quan trong triều: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ”.

 1. Lê Thaí Tổ.                                                     C. lê Thánh Tông.
 2. Lê Nhân Tông.                                                D. Lê Thái Tông.

Các cửa khẩu: Vân Đồn, Vạn Ninh (Quảng Ninh) Hội Thống (Hà Tĩnh)... là nơi:

 1. Bố phòng để chống các thế lực thù địch.  C. Tập trung các ngành nghề thủ công.
 2. Sản xuất các mặt hàng vải, sứ, lụa.           D. Thuyền bè các láng giềng qua lại buôn bán.

Dưới thời Lê sơ, tác phẩm Sử học gồm 15 quyển có tên:

 1. Đại Việt sử kí toàn thư.                                         C. Đại Việt sử kí.
 2. Lam Sơn thực lục.                                                 D. Bình Ngô đại cáo.

Đâu không phải là đặc điểm của nội dung văn, thơ thời Lê sơ?

 1. Thể hiện lòng yêu nước sâu sắc.               C. Thể hiện lòng tự hào dân tộc.
 2. Thể hiện tính nhân đạo.                                         D. Phản ánh sự thối nát chính quyền Lê sơ.

Hội Tao Đàn do ai sáng lập?

 1. Nguyễn Trãi.                                             C. Lương Thế Vinh.
 2. Lê Thánh Tông.                                        D. Lê Thái Tổ.                                                          

 

Chiến thắng nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Chi Lăng- Xương Giang.                                 C. Chí Linh.

B. Tốt Động- Chúc Động.                                                D. Đông Quan.

B. Nhà Hồ.                                                            D. Nhà Lê sơ.

Thời Lê sơ số lượng nô tì giảm dần bởi vì?  

A. Bị chết nhiều.                                                   C. Bỏ làng xã tha phương cầu thực.

B. Quan lại không cần nô tì nữa.                          D. Pháp luật nhà Lê hạn chế.

Nước Đại Việt thời Lê sơ, hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ.                                                      C. Lê Thánh Tông. 

B. Lê Thái Tông.                                                   D. Lê Nhân Tông.

Vì sao nửa sau thế kỉ XVIII thành thị nước ta suy tàn dần?

 1. chúa Trịnh-Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương
 2. chúa Trịnh-Nguyễn không thích sự có mặt của người nước ngoài.
 3. chúa Trịnh-Nguyễn mải lo củng cố quyền lực.
 4. do lái buôn nước ngoài không muốn đến nước ta buôn bán nữa.

Vua Lê - chúa Trịnh có chính sách như thế nào đối với công tác thủy lợi và khai hoang?

 1. Rất quan tâm công tác thủy lợi và khai hoang. C. Chỉ chú trọng công tác thủy lợi.
 2. Chỉ chú trọng công tác khai hoang.                   D.Ít quan tâm công thủy lợi và khai hoang.

Chữ Quốc ngữ ra đời dựa trên cơ sở

A. chữ Hán ghi âm tiếng Việt.             C. chữ cái La-tinh ghi âm chữ Nôm.

B. chữ cái la-tinh ghi âm tiếng Việt                             D. chữ Nôm ghi âm tiếng Việt.

Mục đích của Nguyễn Hoàng đã tìm cách trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam là gì?

 1. Để tránh âm mưu ám hại của họ Trịnh.              C. Vì Thuận Hóa, Quảng Nam đất đai màu mỡ.
 2. Thuận Hóa, Quảng Nam họ Trịnh ít người.       D. Thuận Hóa, Quảng Nam ít dân.

Sông nào được coi là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng trong, Đàng Ngoài?

 1. Sông La (Hà Tĩnh).                                                     C. Sông Bến Hải (Quảng Trị).
 2. Sông Gianh (Quảng Bình).                                         D. Sông Mã (Thanh Hóa).

Lũy Thầy thuộc tỉnh nào?

 1. Nghệ An.                                                                    C. Quảng Bình.
 2. Quảng Trị.                                                                   D. Thừa Thiên Huế.

Nghĩa quân được gọi là “quân ba chỏm” là vì?

 1. Nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để 3 chỏm tóc.
 2. Nghĩa quân 3 lần tấn công Thăng Long đều thắng lợi.
 3. Nghĩa quân 3 lần tấn công Thăng Long đều thất bại.
 4. Nghĩa quân chia làm 3 cánh tấn công vào Thăng Long.

Vì sao chúa Trịnh - Nguyễn ngăn cấm truyền đạo Thiên Chúa vào nước ta?

A. Vì không muốn nhân dân ta theo đạo Thiên Chúa.

B. Ví sợ các giáo sĩ bên cạnh truyền đạo, do thám nước ta.

C. Vì cho rằng đạo Thiên Chúa không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.

D. Vì đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, Nguyễn.

Mục đích chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để làm gì?

A. Củng cố mở rộng cơ sở cát cứ.                  C. Tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ.

B. Khẩn hoang mở rộng vùng buôn bán.        D. Lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân.    

 

TỰ LUẬN:

1. Thuyết trình về các nhân vật lịch sử: Nguyễn Trãi,Lê Thánh Tông, Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh

2.Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

3. Nhận xét cuộc chiến tranh tranh Trịnh – Nguyễn, cuộc chiến tranh này đưa đến hậu quả gì cho đất nước?  

4. So sánh tình hình kinh tế nông nghiệp Đàng Trong, Đàng Ngoài thế kỉ XVI – XVIII?