TIN HỌC 7

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI

Bài 6: Định dạng trang tính

Câu 1: Nêu các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ

Câu 2: Nêu các bước căn lề trong ô tính

Câu 3:  Nêu các bước tô màu nền và kẻ đường biên các ô tính.

Câu 4: Nêu các bước tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

(Làm bài thực hành 6 SGK trang 66 nếu có điều kiện)

 

Bài 7: Trình bày và in trang tính

Câu 1: Nêu cách thực hiện để xem trước khi in

Câu 2: Nêu các bước điều chỉnh ngắt trang

Câu 3: Nêu các bước đặt lề và hướng giấy in

Câu 4: Nêu các bước in trang tính.

(Làm bài thực hành 7 SGK trang 75 nếu có điều kiện)

 

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là gì?

Câu 2: Nêu các bước để sắp xếp dữ liệu

Câu 3: Lọc dữ liệu là gì?

Câu 4: Nêu các bước để lọc dữ liệu

Câu 5: Nêu các bước lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

(Làm bài thực hành 8 SGK trang 86 nếu có điều kiện)

 

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Câu 1: Biểu đồ là gì? Nêu ưu điểm của việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.

Câu 2: Kể tên một số dạng biểu đồ thường dùng

Câu 3: Nêu các bước tạo biểu đồ.

Câu 4: Nêu các bước thay đổi dạng biểu đồ

Câu 5: Có thể bổ sung thêm các thông tin nào để giải thích trên biểu đồ?

Câu 6: Nêu cách thay đổi vị trí hoặc kích thước của biểu đồ.

(Làm bài thực hành 9 SGK trang 99 nếu có điều kiện)