BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 8

NĂM HỌC: 2019 – 2020

1. Nêu cú pháp của câu lệnh lặp với số lần biết trước và giải thích các thành phần có trong cú pháp

2. Viết chương trình tính tổng: S= 1+2+3+…+n với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

3. Viết chương trình tính tổng: S= 1+3+5+…+n với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

4. Viết chương trình tính tổng: S= 2+4+6+…+n với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

5. Viết chương trình tính tổng: S= 12+22+32+…+n2 với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

6. Viết chương trình tính tích: P= 1.2.3.…x với x là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

7. Viết chương trình tính tích: P= 1.3.5.…x với x là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

8. Viết chương trình tính tích: P= 2.4.6.…x với x là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

9. Viết chương trình tính tích: P= 12.22.32.…x2 với x là số tự nhiên được nhập từ bàn phím

10. Chạy bằng tay các chương trình (từ câu 2 đến câu 9) để kiểm tra kết quả

11. Nêu ví dụ về hoạt lặp với số lần chưa biết trước

12. Nêu cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và giải thích các thành phần có trong cú pháp

13. Nêu hoạt động của câu lệnh lặp While … do

14. Viết chương trình tính tổng: S= 1+2+3+…+n với n là số tự nhiên được nhập từ bàn phím bằng cách sử dụng câu lệnh lặp While … do

15. Viết chương trình tính tích: P= 1.2.3.…x với x là số tự nhiên được nhập từ bàn phím bằng cách sử dụng câu lệnh lặp While … do

16. Chạy bằng tay các chương trình (câu 14 và 15) để kiểm tra kết quả

17. Khi nào thì chương trình lặp vô hạn lần trong câu lệnh lặp While … do?

* Làm các bài tập: câu 2/SGK – 59, câu 3,4/SGK – 66,67 phần câu hỏi và bài tập