ĐỀ CƯƠNG TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN ĐỊA LÍ 9

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI

(học sinh tìm hiểu và trình bày ra giấy các nội dung bên dưới)

1. Nội dung học gồm 3 chủ đề sau:

- Chủ đề 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng Nai.

- Chủ đề 2: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư – xã hội của Đồng Nai.

- Chủ đề 3: Tìm hiểu về các đặc điểm kinh tế của Đồng Nai

2. Gợi ý, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung theo từng chủ đề:

* Chủ đề 1: Tìm hiểu về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng Nai.

- Tỉnh Đồng Nai thuộc vùng kinh tế nào?

- Đồng Nai tiếp giáp với các địa phương nào?

- Đồng Nai có những đơn vị hành chính nào?

- Địa hình : Các dạng địa hình chủ yếu và sự phân bố, ý nghĩa kinh tế.

- Khí hậu : nhiệt độ trung bình, cao, thấp nhất ; mùa, hướng gió chính ; mưa.

- Thuỷ văn : sông, hồ, nước ngầm và ý nghĩa kinh tế.

- Ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với phát triển kinh tế xã hội

* Chủ đề 2: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư – xã hội của Đồng Nai.

- Đặc điểm dân cư : số dân, sự gia tăng, cơ cấu dân số, phân bố dân cư; thành phần dân tộc…

- Đặc điểm về văn hóa, giáo dục , y tế.

- Những thuận lợi, khó khăn của dân cư và lao động trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Giải pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư Đồng Nai.

* Chủ đề 3: Tìm hiểu các đặc điểm kinh tế của Đồng Nai

- Trình bày ngắn gọn về ngành công nghiệp của tỉnh Đồng Nai ( vai trò, có bao nhiêu khu CN, có các ngành CN nào, ý nghĩa của sự phát triển CN...).

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Đồng Nai (theo ngành, theo thành phần kinh tế).

- Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế Đồng Nai.

- Giải pháp bảo vệ môi trường.