Đề cương ôn tập môn Sử 9.

  1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa gì?  Thông qua hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919- 1930,em hãy rút ra  những công lao của người đối với cách mạng Việt Nam.
  2. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945?
  3. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng công sản Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào?
  4. Trình bày tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám năm 1945? Nêu các biện pháp diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính của nhà nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945?
  5. Trình bày nội dung của hiệp định sơ bộ( 6/3/1946) và tạm ước Việt - Pháp ( 14/9/1946). việc chính phủ ta kí với Pháp hai bản tạm ước này có ý nghĩa gì?
  6. Trình bày nội dung của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh.
  7. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là gì?( tính chất, mục đích, phương châm của cuộc kháng chiến).
  8. Em hãy trình bày âm mưu của thực dân Pháp trong cuộc tiến công Việt Bắc?
  9. Trình bày chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950?

10.Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ